Diëtist Aileen de Vogel in Dordrecht en omstreken. Voedings-, dieet- en leefstijladvies.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel
diëtist te voeren.

Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

Dieet: voeding op medische indicatie.

Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.

Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 1. De patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is:
  dieetbehandeling of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval
  van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden
 3. De diëtist informeert de patiënt/cliënt schriftelijk over de kosten van de dienstverlening
 4. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de patiënt/cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (dieetadvisering).
 5. De patiënt/cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de patiënt/cliënt een rekening die
  hij dient te voldoen aan de diëtist.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt/cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
 9. De patiënt/cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 15 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de patiënt/cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is patiënt/cliënt in verzuim.
 3. De patiënt/cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt/cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
 4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt/cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien de patiënt/cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 8. Indien een cliënt of patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend. De Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) verzorgt voor diëtisten de aanmelding bij de
  klachten- en geschillenregeling. De uitvoering ligt bij het Klachtenloket Paramedici:
  Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, 030 310 09 29,
  info@klachtenloketparamedici.nl
 9. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar vraag ernaar bij uw diëtist.