Praktische info 2019-03-28T14:26:42+00:00

Openingstijden Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel

Dag Lucina Ravesteyn-erf
Maandag 08:30 – 18:00
Dinsdag 08:30 – 18:00
Donderdag 08:30 – 18:00
Vrijdag 08:30 – 12:30 13:00 – 18:00
Zaterdag Op aanvraag
Avonden Op aanvraag Op aanvraag

Vergoeding dieetbegeleiding vanuit de basisverzekering

Per jaar wordt drie uur dieetbegeleiding vanuit de basisverzekering vergoed. Dieetbegeleiding voor personen van 18 jaar of ouder valt onder het eigen risico. In 2019 is het verplichte eigen risico €385. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijzing van de huisarts of specialist soms noodzakelijk. Informeer bij je zorgverzekering wat op jou van toepassing is. Ik heb contracten met alle grote zorgverzekeraars. Ik declareer deze uren direct bij de zorgverzekering.

Vergoeding dieetbegeleiding vanuit de aanvullende verzekering

Wanneer je een aanvullende verzekering hebt voor dieetbegeleiding, wordt soms meer dan drie uur vergoed. Deze aanvullende uren gaan niet van je eigen risico af. Soms zijn dit een aantal uren of staat er een geldbedrag voor. Let op dat het staat omschreven als dieetadvies of diëtetiek en niet als voedingsadvies. In de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering kun je nalezen wat van toepassing is. Ook de aanvullende uren declareer ik direct bij jouw zorgverzekeraar.

Dieetbegeleiding buiten de verzekerde zorg

Ben je door je vergoede uren heen? Dan kun je gewoon je behandeling voortzetten. Dit loopt dan via mijn vrije tarief dat ik elk jaar per 1 januari vaststel. Dit declareer ik niet bij de zorgverzekeraar, maar loopt per directe factuur aan jou persoonlijk.

Prijzen dieetbegeleiding en lifestyle coaching

Voor de verzekerde zorg zijn prijsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Voor alle uren die buiten de verzekerde zorg vallen is het €16,25 per kwartier (prijspeil 2019).
Behandeling Tijd
Intake 6 kwartier
Vervolg consult kort 1 kwartier
Vervolg consult normaal 2 kwartier
Vervolg consult lang 3 kwartier
Vervolg consult extra 4 kwartier
Online consult via skype 2 kwartier
Uitgebreide voedingsanalyse 2 kwartier
Telefonisch consult v.a. 1 kwartier
Bezoek aan huis toeslag
Niet nagekomen afspraak
Toelichting behandeltijd.
 • De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
 • Inclusief onbeperkt app contact naar redelijk gebruik, gedurende de gehele behandeling.
 • Verwijzen

  Als (huis)arts, medisch specialist of tandarts kunt u naar Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel doorverwijzen. U kunt uw eigen verwijsbrief schrijven, of gebruik maken van onderstaande verwijsbrief. Heeft u behoefte aan een verwijsblok, dan kunt u contact opnemen met de praktijk via 06-57204781 of info@aileendevogel.nl. Andere hulpverleners, zoals verloskundigen, kunnen ook naar mij doorverwijzen. Het is dan nog wel noodzakelijk dat de cliënt een verwijsbrief bij de huisarts haalt om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar.
  Verwijsbrief (pdf)

  Waarnemer

  In tijden van vakantie en/of afwezigheid werk ik met een vaste waarnemer, Lilian Hentzen van Essential Balance. Lilian is net als ik gespecialiseerd in vrouwenproblematiek en heeft een ruime ervaring met deze doelgroep. Lilian en ik hebben gekozen voor deze constructie omdat wij het belangrijk vinden dat jij altijd wordt geholpen door een specialist!

  Partners

  Verloskundigenpraktijk – Lucina Massagetherapie – Massagepraktijk Dordrecht Draagconsulent – Wrapped Around Outdoor Training – Believe In

  Algemene voorwaarden

  1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
  2. De patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering. 3. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden 4. De diëtist informeert de patiënt/cliënt schriftelijk over de kosten van de dienstverlening 5. De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de patiënt/cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd). 6. De patiënt/cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling). 7. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de patiënt/cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. 8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op. 9. Indien de patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt/cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. 10. De patiënt/cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. 11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen. 12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

  Betalingsvoorwaarden Diëtist

  1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan. 2. Indien de patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de patiënt/cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is patiënt/cliënt in verzuim. 3. De patiënt/cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt/cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. 4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt/cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan. 5. Indien de patiënt/cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. 6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting). 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend. 8. Indien een cliënt of patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend. De Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) verzorgt voor diëtisten de aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling. De uitvoering ligt bij het Klachtenloket Paramedici: Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, 030 310 09 29, info@klachtenloketparamedici.nl 9. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar Vraag ernaar bij uw diëtist.

  Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel

  Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  Waarom is dat nodig? Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieet- voedings- en/of leefstijladvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Hoe lang bewaren we u gegevens? Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Delen met anderen Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aileendevogel.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. Beveiliging Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-57204781 of via info@aileendevogel.nl. Websitebezoek Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel Op de website van Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel worden middels cookies de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookiegegevens worden gebruikt voor de het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina en het bepalen van de volgorde waarin verschillende pagina’s van de website door de bezoeker wordt bezocht. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over de cookiewet vindt u bij de website van de Rijksoverheid dienst. Meer informatie Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Aileen de Vogel kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@aileendevogel.nl. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.